Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Valtické vinné trhy 2024

57. ročník - celostátní výstava s mezinárodní účastí

Pořadatel: Společnost Valtické vinné trhy ve spolupráci se SViŠ | www.vinnetrhy.cz

Uzávěrka přihlášek je 20. března 2024 do 14.00 hod. Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorků (pro 57. roč. VVT od 18. do 20. března 2024 od 8.00 do 14.00 hod.) na Centrum Excelence ve Valticích. Ulice Sobotní č.p.1029. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Javůrek, tel.: 777 101 846.


Účastnický poplatek (700 Kč / 28 Euro za 1 vzorek) bude uhrazen v hotovosti při předávání vzorků, nebo prokázáním kopie dokladu o úhradě na účet organizátora (č.ú.: 265410750/0600). Pozor změna účtu oproti loňskému roku! Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ10 0600 0000 0002 6541 0750; SWIFT (BIC): AGBACZPP.
Poslání a cíl Valtických vinných trhů:
1. Odborně posoudit vína z různých vinařských oblastí, podoblastí, obcí a tratí a tím podpořit výrobu a prodej co nejkvalitnějších vín.
2. Zprostředkovat osobní výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko-vinařského oboru.
3. Posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
Vytisknutá přihláška musí být odevzdána současně s předáním vzorku (pro 57. roč. VVT 18. do 20. března 2024 od 8:00 do 14:00 hod.) na Centrum Excelence ve Valticích. Ulice Sobotní č.p.1029.

[ mapa ]

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Javůrek, tel.: 777 101 846.

Účastnický poplatek (700 Kč / 28 Euro za 1 vzorek) bude uhrazen v hotovosti při předávání vzorků, nebo prokázáním kopie dokladu o úhradě na účet organizátora (č.ú.:265410750/0600). Pozor změna účtu oproti loňskému roku! Číslo účtu ve tvaru IBAN: CZ10 0600 0000 0002 6541 0750; SWIFT (BIC): AGBACZPP.

Součástí přihlášky je chemická analýza, uvedení množství přihlášeného vína a u tuzemských vín doklad o původu vína nebo doklad o původu hroznů pro výrobu vína. Chemická analýza musí obsahovat minimálně následující analytické hodnoty: alkohol, zbytkový cukr, celková kyselost.

Dokladem o původu vína (tuzemského) se rozumí - kopie rozhodnutí SZPI o zatřídění vína. Lze nahradit vyplněním platného evidenčního čísla jakosti ve formuláři přihlášky.

Dokladem o původu hroznů pro výrobu jakostního a zemského vína se rozumí:
- kopie Potvrzení důvěrníka o cukernatosti hroznů (u vín s přívlastkem)
- kopie evidenčního listu pozemku osázeného révou vinnou
- kopie dokladu o nákupu hroznů

K přihlášce postačí přiložit jeden z výše uvedených dokladů.

Přihlášku vytiskněte ve dvou kopiích, jedna kopie s potvrzením o převzetí vzorku bude vystavovateli vrácena.

Každý přihlášený vzorek prezentuje 12 adjustovaných láhví.